[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” custom_padding=”3px|||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА Играй и спечели ” („Играта“)

 

С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“).

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), участващи в нея.

1.2. Организатор на Играта е “Капресто” ЕООД (наричано по-долу „Организатор“), с ЕИК 200886388; Седалище и адрес на управление гр. София, П.К. 1415 р-н Витоша, ж.к. Драгалевци, бул./ул. ул. Витошка зорница № 3Г, секция 7, ап. 3-4

 

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

 

2.1. Играта се организира и се провежда на Фейсбук страницата на Организатора на адрес https://www.facebook.com/BarcouniformsBG

 

2.2.Официалните правила са достъпни на посочената интернет страница. Допълнителна информация може да бъде получена на Фейсбук страницата на BarcoUniforms.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК.

 

3.1. Играта ще се проведе в периода от 18.05.2021 г. до 3.06.2021 г.

 

3.2. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта.

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

 

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители пряко свързани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

 

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

 

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е:

  • коментирало под поста във Фейсбук страницата на BarcoUniformsBG;
  • Тагнало е приятел в коментар под поста на играта във Фейсбук.
  • Дава съгласието си, да предостави личните си данни за обработка от Капресто ЕООД и свързаните подизпълнители.

 

Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са имена /лично име и фамилия/ от фейсбук профила си.

 

5.2. С участието си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело и приело настоящите Правила и да е предоставило доброволно необходимите лични данни.

 

5.3. В Играта участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на провеждане на Играта са:

1.Прочели и приели условията на Играта;

2.Изпълнили са условията за регистрация по т.2.1. При регистрацията в Играта, участниците декларират, че са пълнолетни лица.

 

5.4. Всеки участник може да участва в Играта за разпределение на наградите еднократно в периода на провеждане на Играта. 

 

5.5. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се регистрира в Играта като участник.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА.

 

6.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 3 броя, както следва:

 

  1. Медицинска туника Grey’s Anatomy – 1 бр;
  2. Код за отстъпка -25% при покупка за еднократно ползване;
  3. Код за отстъпка -25% при покупка за еднократно ползване;

 

6.2. Наградите се осигуряват от Организатора.

 

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ.

 

7.1. След приключване на Играта, на 4 юни се изтеглят победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите.

 

7.2. Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола от две лица – представители, определени от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители.

 

7.3. Имената на Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата по т.2.1., в срок до 10 работни дни считано от датата на приключване на играта.

 

7.4. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид предметна награда.

 

7.5. След обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Участникът трябва да се свърже чрез съобщение във Фейсбук страницата на организатора .

 

7.6. Всеки победител трябва да изпрати съобщение на ОРГАНИЗАТОРА  по т.7.5. в срок до 3 работни дни от тегленето като посочи начин на получаване на наградата.

 

Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата.

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА.

 

8.1. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта.

8.2. При получаването на наградата, всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя и декларира доброволното предоставяне на лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните нормативни актове относно предметната награда за която това изискване е приложимо.

8.4. Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него имейл адрес, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

                   

РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.

 

9.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез Фейсбук страницата по т.2.1. или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация или неустойка за участие в Играта.

9.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата по т.2.1. където първоначално са били публикувани.

 

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при регистрация и определяне на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Капресто ЕООД, както и техни подизпълнители за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, за доставката на спечелената награда и изпълнение на нормативните изисквания, свързани с получените предметни награди, когато е приложимо).

10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в играта.

10.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), а именно:

Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;

Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон.

10.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

10.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.

10.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email.

10.7. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

10.8. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до един месец от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта.

10.9. С участието в Играта участниците се съгласяват, че Организатора може да им  изпраща текстови, аудио, видео, печатни и интернет материали, за предложения или интересни оферти, за което той не им дължи заплащане.

10.10. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

 

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ

 

11.1. С участието си в играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с тях като спазват техните клаузи и регулации.

11.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждането й поради извънредни обстоятелства.

11.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на българското законодателство и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

11.4. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, или с който не може да бъде осъществен контакт или който не изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

11.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в играта при предоставянето на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

 

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

 

12.1. Настоящите Правила са достъпни на лендинг страницата на Организатора https://www.capresto.eu/newsite

за периода на провеждане на Играта.

12.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

12.3. Всички спорове между Организаторът и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

12.4. Настоящите Правила влизат в сила на 21.03.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.,

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]