Политика за поверителност и защита на личните данни на и посетители и клиенти на уебсайта https://www.capresto.eu/newsite/

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни („Политика“) има за цел да Ви информира за това какви лични данни за Вас обработваме, правата Ви, както и мерките за тяхната защита, в изпълнение на задълженията ни по Общ регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закон за защита на личните данни. 

Идентификационни данни на Администратора:

“КАПРЕСТО” ЕООД („Администратор“ или „Ние“).

ЕИК200886388
Адрес на управлениегр. София, П.К. 1415 р-н Витоша, ж.к. Драгалевци, бул./ул. ул. Витошка зорница № 3Г, секция 7, ап. 3-4
Телефон за контакт+359 887 96 08 23
Имейл за контактoffice@capresto.eu
Адрес за контактгр. София, ул. “Райко Жинзифов” №4

Какви категории лични данни за Вас обработваме?

 1. Данни за Вас при поръчка на продукт в Платформата
 • Данни за идентификация: име и фамилия
 • Данни за контакт, фактуриране и доставка: имейл и телефон, адрес за фактуриране и адрес за доставка

Предоставянето на данните за идентификация, контакт, фактуриране и доставка е задължително, за сключване на договора с нас и за изпълнение на поръчката Ви. Имейлът Ви е необходим и в случай, че изрично сте посочили желанието си да получавате маркетингова информация от нас, като без него не бихме могли да Ви изпращаме такава. 

 1. Данни за Вас при изпращане на запитване до Администратора
 • Данни за идентификация: име и фамилия
 • Данни за контакт: имейл
 • Други данни: данни, които сте ни предоставили чрез формата “Изпратете ни запитване”. 

Предоставянето на данните за идентификация и за контакт е задължително, за да отговорим на запитването Ви, като без тях това не би било възможно.

Предоставяйки ни данните си, Вие гарантирате за тяхната истинност. Моля, не предоставяйте неотносима или невярна информация или информация за трети лица без тяхното свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие. 

Какви са целите на обработването на Вашите лични данни?

 • Когато закупите продукт от нашия онлайн магазин, поместен в Платформата, обработваме данните Ви с цел сключване на договор за покупко-продажба и извършване на доставка на закупените от Вас продукти, както и за водене на изискуемата по закон отчетност на извършените сделки.
 • Когато ни изпратите запитване чрез формата за контакт на уебсайта или на някой от посочените адрес, имейл адрес или телефон за контакт, ние обработваме Вашите данни с цел да отговорим на Вашето запитване и да Ви предоставим поисканата информация, както и за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор за покупко-продажба с Вас, ако е приложимо.
 • Бихме могли да обработваме и идентификационните Ви данни и данните Ви за контакт, които ни предоставяте и с цел да Ви изпращаме маркетингови съобщения за наши продукти, когато изрично сте предоставили съгласието си за това.
 • Бихме могли да обработваме данните Ви и за осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Администратора доколкото същите имат преимущество пред Вашите права и законни интереси, включително и по съдебен ред и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите посетители в Уебсайта

На какви основания обработваме Вашите лични данни?

 • За изпълнение на договор, сключен с Вас и/или предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на такъв договор.
 • Доколкото това е необходимо за целите на легитимния ни интерес и по- конкретно с цел да комуникираме с Вас в отговор на Вашето запитване към нас, да подобрим услугите и функционалностите на уебсайта ни, както и да следим спазването на общите условия за ползването му доколкото те имат преимущество над интересите или основните Ви права и свободи.
 • На основание на Вашето съгласие в случаите, в които изрично сте ни предоставили такова.
 • За спазване на законовите задължения на Администратора.

Колко време съхраняваме данните Ви?

Личните Ви данни се съхраняват в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Личните Ви данни ще бъдат унищожени незабавно при отпадане на основанието, на което те се обработват, освен ако нямаме законово задължение да ги съхраняваме за по- дълъг период. В случай на такова законово задължение, данните ще бъдат съхранявани блокирани и единствено с цел да спазим законовото си задължение, като същите няма да бъдат обработвани на друго основание.

Кои са получателите на Вашите лични данни?

Достъп до Вашите лични данни биха могли да имат следните категории получатели при стриктно спазване на изискванията на приложимото законодателство :

 • Търговски дружества, предоставящи услуги на Администратора, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системите, доставчици на финансови, счетоводни и други административни услуги. Изискваме от всеки наш доставчик да обработва Вашите лични данни при спазване на стриктно установени задължения за запазване на сигурността и поверителността им и други задължения, произтичащи от приложимото законодателство, като достъп се предоставя само до данните, необходими за изпълнение на възложените по договор дейности;
 • Правораздавателни органи, в изпълнение на техните правомощия и при условие, че Администраторът е законово задължен да предостави информация за Вас;

Администраторът няма да предоставя личните Ви данни на трети лица, освен горепосочените, без Вашето изрично съгласие.

Личните Ви данни няма да бъдат предавани в трета държава или международна организация, която не осигурява адекватно ниво на защита без да са налице предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 и националното законодателство подходящи гаранции. 

Какви са Вашите права?

 1. Право на информация и право на достъп: да получите информация относно обработването на личните Ви данни от страна на Администратора, както и да получите достъп до тези данни.
 2. Право на коригиране: да изискате коригирането или попълването на личните Ви данни, ако те са неточни или непълни.
 3. Правото на изтриване: да изискате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679.
 4. Право на ограничаване на обработването: да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в рамките на предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679, ако са налице основанията за това.
 5. Право на преносимост на данните: да получите личните си данни, които сте предоставили на Дружество, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване, когато са спазени условията, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679.
 6. Право на оттегляне на съгласието за обработване по всяко време и без негативни последици, когато обработването се основава на съгласие.
 7. Право да подадете жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 или на други приложими изисквания за защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 8. Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимен интерес.

Ако искате да упражните Вашите права, да поискате от нас съдействие и/или разяснения или да ни зададете въпрос във връзка с обработването на Вашите лични данни, може да се свържете с нас на посочените по- горе данни за контакт с Администратора. Когато ни изпратите искане, свързано с упражняване на Вашите права, Администраторът може да Ви помоли да се идентифицирате по подходящ начин, за да може да Ви окаже поисканото съдействие. 

Последно изменение: 20.04.2021г.